Dmitrii Volkov


Dmitrii  Volkov Bracelet I
Bracelet I
Steel | Beeswax Finish  
4 x 4 in
$ 650
Dmitrii  Volkov Bracelet II
Bracelet II
Steel | Beeswax Finish  
4 x 4 in
$ 800
Dmitrii  Volkov Bracelet III
Bracelet III
Steel | Beeswax Finish  
4 x 4 in
$ 800
Dmitrii  Volkov Bracelet IV
Bracelet IV
Steel | Beeswax Finish  
4 x 4 in
$ 900
Dmitrii  Volkov Bracelet V
Bracelet V
Steel | Beeswax Finish  
4 x 4 in
$ 800